Coñécenos

CurriculumConfir

Verificación de datos incluídos no formulario do currículo

Datos persoais

Nome
Primeiro apelido
Segundo apelido
País de residencia
Domicilio
CP
Localidade
Provincia
Teléfono móbil
Teléfono fixo
Correo electrónico
NIF / Pasaporte
Data de nacemento
Lugar de nacemento
Foto de perfil
Foto de perfil do candidato

Formación académica

Experiencia laboral

Idiomas

Informática

Outros Datos

Retribución desexada
Tipo de xornada laboral
Tipo de quenda
Dispoñibilidade viaxar
Mobilidade xeográfica
Zonas de mobilidade
Carné conducir
Coche propio
Permiso de traballo
A continuación podes reflectir calquera información que consideres relevante facernos chegar:

Anexar CV

Anexar Curriculum Vitae

Se desexa enviar os seus datos para futuras seleccións de persoal que realice FREMAP, comprobe que cumpre os requisitos mínimos que se especifican e encha o formulario adxunto, pulsando unha vez cumprimentado o botón enviar.

Os datos de carácter persoal incluídos neste formulario serán incorporados ao ficheiro automatizado da FREMAP Mutua Colaboradora coa Seguridade Social número 61, inscrito no Rexistro Xeral de Protección de Datos. Os devanditos datos destinaranse á xestión integral da información de recursos humanos, sendo FREMAP a única destinataria dos mesmos.

Informámoslle igualmente que no caso de que Vde. inclúa voluntariamente datos especialmente protexidos pola Lei Orgánica de Protección de Datos nos campos de texto libre, sobre ideoloxía, relixión ou crenzas, afiliación sindical, orixe racial, saúde ou vida sexual, entenderase outorgado o seu consentimento para o tratamento dos mesmos e quedarán protexidos co nivel de medidas de seguridade esixida pola normativa de protección de datos de carácter persoal.

Co fin de ofrecerlle un correcto servizo mantendo ao día os seus datos, Vde. comprométese a comunicar por escrito calquera cambio que se produza dos mesmos.

Se Vde. desexase exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición, conforme á Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal, deberá dirixirse FREMAP Mutua Colaboradora coa Seguridade Social número 61 ao domicilio: Ctra. de Pozuelo, nº 61, 28222 - Madrid.