Coñécenos

Responsabilidade Social Empresarial

Contido da páxina

O compromiso de FREMAP con respecto á sostibilidade recóllese no noso Documento Cultura de Empresa da FREMAP e se proxecta cara ao futuro no Plan Estratéxico da FREMAP 2018-2021, contribuíndo coa nosa actuación responsable ao progreso da sociedade, baseandonos na Responsabilidade e a Acción Social comprometida.

FREMAP entende a Responsabilidade Social como o seu compromiso voluntario e responsable, máis alá das súas obrigas legais, que integrando na súa xestión as expectativas dos seus grupos de interese, contribúe á mellora da saúde, ao desenvolvemento sostible e ao benestar da sociedade.

Política de Responsabilidade Social

A Cultura de Empresa e os Principios de Actuación Responsable, aliñados co Plan Estratéxico da FREMAP , inspiraron a definición dunha Política de Responsabilidade Social: conxunto de directrices e obxectivos xerais que guían as actuacións de FREMAP en relación coa súa responsabilidade cos grupos de interese.

Na súa Política de Responsabilidade Social FREMAP comprométese a:

 • Cumprir, facer cumprir e difundir a lexislación nacional e internacional, asumindo o respecto aos dereitos recoñecidos na Declaración Universal de Dereitos Humanos e aos Principios do Pacto Mundial.
 • Xestión empresarial transparente, ética e responsable, con criterios de eficacia e eficiencia, compatibilizando a súa actividade co exercicio da súa responsabilidade social.
 • Garantir aos seus empregados un medio de traballo seguro e saudable. Respectar a igualdade de oportunidades, a súa privacidade, a súa liberdade de opinión, unha retribución xusta e evitar toda forma de acoso laboral.
 • Promover a estabilidade no emprego, facilitar a conciliación da vida persoal e laboral, fomentar a formación que favoreza o desenvolvemento persoal e profesional dos seus empregados, mantendo un bo clima laboral.
 • Promover a solidariedade e responsabilidade social entre os empregados favorecendo o desenvolvemento das súas inquietudes sociais e a súa participación en accións de voluntariado.
 • Ofrecer aos seus clientes un servizo excelente que, entendido de forma integral, supón o asesoramento contra os riscos que afectan á saúde e as súas consecuencias, a prestación de asistencia sanitaria e a xestión das prestacións económicas.
 • Pór a disposición dos seus clientes todos os medios humanos e técnicos dispoñibles e garante a confidencialidade e o respecto á privacidade dos seus datos, xerando vías para canalizar as suxestións e reclamacións.
 • Potenciar que a xestión dos seus provedores sexa socialmente responsable, establecer relacións mutuamente beneficiosas, respectuosas, honestas e manter a debida confidencialidade e respecto á privacidade dos seus datos.
  Manter unha canle de comunicación e diálogo cos distintos grupos de interese, con criterios de transparencia e fomento da cooperación .
 • Mantemento dunha actitude respectuosa co medio natural limitando, no posible, o impacto dos riscos derivados da súa actuación e promovendo valores de desenvolvemento sostible en todos os grupos de interese.
 • Apoiar as persoas discapacitadas procurando a súa readaptación física e a súa reinserción laboral a través dos nosos servizos de Asistencia Social e Readaptación Profesional así como a concesión de axudas do Fondo de Prestacións Especiais.
 • Desenvolver un sistema de xestión que lle permita conseguir unha mellora continua da súa responsabilidade social.

Os colectivos cos que FREMAP establece de maneira máis xeral e continuas alianzas e colaboracións son os seguintes grupos de interese:

 • Administración pública
 • Órganos de Goberno e Participación
 • Empregados
 • Empresas Mutualistas
 • Traballadores
 • Asesorías Laborais
 • Provedores
 • Sector de Mutuas
 • Comunidades Empresariais, Profesionais, Científicas, Educativas e Sindicais
 • Sociedade
Grupos de interese FREMAP

Cultura de Empresa e Principios de Actuación Responsable

FREMAP describe no Documento Cultura de Empresa en pdf Esta ligazón abrirase nunha ventá emerxente, o conxunto de principios compartidos polos membros da organización, que identifican a empresa diferenciandoa das demais e que determinan as relacións tanto entre traballador e empresa como entre empresa e sociedade.

Os Principios de Actuación Responsable en 
      
      pdf Este enlace se abrirá en una ventana 
      
      emergente recolle as nosas normas de actuación cos afectados pola actividade que desenvolvemos e en concreto cos os nosos grupos de interese.

Igualdade na FREMAP

FREMAP dispón do seu Plan de Igualdade, documento en que se reafirma o compromiso da empresa coa igualdade e a persoa, convencida de que segue sendo o núcleo fundamental da Sociedade e polo tanto da Empresa, e en que se establecen medidas concretas para facer efectivo este compromiso.

Desta forma os valores que ata aquela data estaban recollidos no Documento de Cultura de Empresa e os Principios de Actuación Responsable, contan cun marco específico de desenvolvemento.

Pacto Mundial da ONU

FREMAP esta adherida ao Pacto Mundial da ONU (The Global Compact) desde o ano 2002. Mediante esta adhesión, FREMAP comprométese a implantar voluntariamente os dez Principios do Pacto, en que se basea este Pacto Mundial, nas súas actividades, integrando o respecto aos dereitos humanos e sociais, o respecto ao medio natural e a loita contra a corrupción, de maneira que sexan compatibles os intereses empresariais cos valores da sociedade civil.

Os Principios:

 • As empresas deben apoiar e respectar a protección dos dereitos humanos fundamentais, recoñecidos internacionalmente, dentro do seu ámbito de influencia.
 • As empresas deben asegurarse de que os seus traballadores non son cómplices na vulneración dos dereitos humanos.
 • As empresas deben apoiar a liberdade de afiliación e o recoñecemento efectivo do dereito á negociación colectiva.
 • As empresas deben apoiar a eliminación de toda forma de traballo forzoso ou realizado baixo coacción.
 • As empresas deben apoiar a erradicación do traballo infantil.
 • As empresas deben apoiar a abolición das prácticas de discriminación no emprego e a ocupación.
 • As empresas deberán manter un enfoque preventivo que favoreza o medio natural.
 • As empresas deben fomentar as iniciativas que promovan unha maior responsabilidade ambiental.
 • As empresas deben favorecer o desenvolvemento e a difusión das tecnoloxías respectuosas co medio natural.
 • As empresas deben traballar contra a corrupción en todas as súas formas, incluída extorsión e suborno.

Pode consultar o Informe de Progreso da FREMAP Esta ligazón abrirase nunha ventá emerxente na páxina do pacto Mundial da ONU (The Global Compact).

Acción Social

FREMAP facilita a creación dun espazo colaborador, no que poder desenvolver e expor os proxectos sociais cos que os empregados de maneira voluntaria deciden colaborar.

Unha das actuacións en que plásmase a promoción do voluntariado no colectivo dos empregados da FREMAP, é o concurso de Proxectos Solidarios.

En 2015 celebrouse o VII Concurso de Proxectos Solidarios, resultando gañadores:

A Acción Social na FREMAP ten a súa manifestación máis práctica mediante as campañas solidarias. Por medio das mesmas, pódense realizar en calidade de voluntarias accións destinadas ao progreso e á mellora tanto do seu medio como de países en vías de desenvolvemento.

Xestión Ambiental

FREMAP está comprometida, de acordo a seu Misión, visión e valores, a manter e mellorar o seu modelo de xestión baseado na mellora continua e a innovación, cuxos factores clave son a excelencia no servizo e a excelencia na xestión, dentro do marco lexislativo vixente.

A Política de Medio ambiente en pdfEsta ligazón abrirase nunha ventá emerxente ten por obxecto establecer os principios de actuación que orientan FREMAP para o desenvolvemento da súa estratexia nesta materia, permitindolle mellorar o seu desempeño ambiental e contribuír ao progreso da sociedade baseandose na Responsabilidade Social, e dando resposta ás expectativas e intereses dos principais grupos de interese.

Para apoiar a Política, FREMAP dispón dun Sistema de Xestión que integra os conceptos ambientais, impulsado polo Enderezo, que achega un enfoque sistemático para a xestión do medio ambiente. Como referencia para establecer, implantar e mellorar o devandito Sistema de Xestión, séguese o estándar da norma UNE-EN ISO 14001:2015.

Algúns exemplos de boas prácticas ambientais son:

 • Certificación FSC en papel responsable
 • Compras medioambietalmente responsables
 • Segregación e xestión de todos os residuos xerados, sanitarios, perigosos e domésticos
 • Acordo con Ambilamp para xestión de lámpadas, fluorescentes e luminarias
 • Acordo con Ecopilas para xestión de pilas e baterías.

Información sobre documentos PDF: Para poder visualizar correctamente os arquivos PDF cómpre que teña instalado o programa Acrobat Reader Esta ligazón abrirase nunha nova ventá de Adobe.