Coñécenos

Transparencia

Contido da páxina

Información institucional e Organizativa

Retribucións Altos Cargos

Órganos de goberno e representación

Os membros dos órganos de goberno e participación da Mutua ou os seus representantes, non perciben retribucións, de acordo co que se establece na normativa vixente. De conformidade co que se establece na Orde TIN/246/2010, do 4 de febreiro, no ano 2018 poderán recibir as seguintes compensacións pola súa asistencia a cada reunión dos indicados órganos:

  • Xunta Directiva: 841,47 €.
  • Comisión de Prestacións Especiais: 699,46 €.
  • Comisión de Control e Seguimento: 569,74 €.

Director xerente

Retribucións Exercicio 2018, de conformidade co previsto no artigo 4 da Lei 35/2014, do 26 de Decembro, pola que se modifica o Texto Refundido da lei Xeral da Seguridade Social, en relación co réxime xurídico das Mutuas de Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais, así como na Orde Comunicada do 2 de Xaneiro de 2015, pola que se aproba a clasificación das Mutuas Colaboradoras coa Seguridade Social.

  • Retribución básica: 107.110,50 €.
  • Complemento de posto: 64.266,30 €.
  • Variable, máximo que puidese percibir en función dos obxectivos establecidos pola JD: 42.844,20 €.

Normativa de Aplicación

Información Económica, Orzamentaria e Estatística

Dereito de Información

FREMAP pon a disposición dos usuarios unha caixa de correo onde indicar calquera pregunta ou suxestión que xurda. Contacte con FREMAP para indicar suxestións a través da nosa caixa de correo

Lei de transparencia

A Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia e acceso á información pública e boa goberno entra en vigor o 11 de decembro do 2014. Esta lei aplica ás Mutuas de Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais da Seguridade Social. Máis información sobre a Lei de Transparencia. en formato pdfEsta ligazón abrirase nunha ventá emerxente.

​​​​​